Ενότητα 3 - Χρηματοοικονομική Διοίκηση

  • 1Current Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • 2 Pro-forma οικονομικές καταστάσεις
  • 3 Καθαρό κεφάλαιο κίνησης
  • 4 Λειτουργικές ταμειακές ροές
  • 5 Αναπροσαρμοσμένη ταμειακή ροή
  • 6 Καθαρή παρούσα αξία (NPV)
  • 7 Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR)
  • 8 Ανάλυση σημείου ισορροπίας
  • 9 Complete
1 of 9