Ενότητα 2 - Βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες

  • Current Βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες
  • Ισολογισμός
  • Καταστάσεις ταμειακών ροών
  • Κέρδος και ζημία
  • Έξοδα
  • Φόρος