ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Scroll to content

ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η κατάσταση

Είναι γεγονός ότι σχεδόν όλες οι νεοσύστατες επιχειρήσεις ξεκινούν με μια καινοτόμο ιδέα, αλλά καταλήγουν να αποτυγχάνουν. Φυσικά, ο συνηθέστερος λόγος που εξηγεί αυτό το γεγονός συνδέεται ορθολογικά με την αναποτελεσματική δημοσιονομική διαχείριση. Η έλλειψη επιχειρησιακού προτύπου μαζί με τα ζητήματα κόστους και την έλλειψη ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση / επένδυση οδηγεί σε κακή στρατηγική μάρκετινγκ, σε κακό προϊόν και σε έλλειψη μετρητών. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι επιχειρηματίες στερούνται τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση της εταιρείας τους.

Ξεκινήστε την επιχείρησή σας

Οι νεοσύστατες εταιρείες αποτελούν ουσιαστική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επίτευξη ανεξάρτητης και βιώσιμης ευρωπαϊκής οικονομικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, θα διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ενιαία ψηφιακή αγορά, όπως υπογραμμίζεται στην «τελική έκθεση για την εκκίνηση και την ενιαία ψηφιακή αγορά». Εξάλλου, εκτός από την παροχή αξίας στους πελάτες τους, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στις πόλεις όπου ιδρύονται.

ΣΚΟΠΟΣ

Κυνηγήστε το όραμά σας

Το έργο B-CAPP είναι αφιερωμένο στη στήριξη νέων επιχειρηματιών για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των γνώσεων τους στον τομέα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, που απαιτούνται για την επιτυχή και αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων τους.

Ένας κόσμος της γνώσης θα είναι διαθέσιμος μέσω ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος που εστιάζει στον οικονομικό σχεδιασμό, τις έννοιες και τις πρακτικές διαχείρισης.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, θα έχετε τη δύναμη να δημιουργήσετε κάτι από το τίποτα!
 

ΣΤΟΧΟΣ

Ο συγκεκριμένος σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι να βοηθήσει τους επιχειρηματίες να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και τις γνώσεις τους στην οικονομική διαχείριση (π.χ. επιχειρηματική χρηματοδότηση, διαχείριση ταμειακών ροών και βασικές λογιστικές έννοιες κλπ.) και έξυπνη χρήση των ΤΠΕ / ηλεκτρονικού επιχειρείν για τη μείωση του κόστους λειτουργίας και τη δημιουργία εσόδων (π.χ. εργαλεία αυτοματοποίησης ταμειακών ροών, ηλεκτρονικός διαγωνισμός, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λπ.). Ο στόχος είναι να αναλυθούν διεξοδικά οι έννοιες της χρηματοοικονομικής διαχείρισης σε άμεση σχέση με την υιοθέτηση αποδεδειγμένων πρακτικών και εργαλείων ΤΠΕ, όπως η ευφυέστερη χρήση των ΤΠΕ και η μείωση των λειτουργικών εξόδων. Φυσικά, η αειφόρος οικονομική διαχείριση δεν μπορεί να απομονωθεί από τις χρήσεις των ΤΠΕ.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το μάθημα Μάθημα Οικονομικής Διαχείρισης

Το εκπαιδευτικό μάθημα απευθύνεται σε επιχειρηματίες και άτομα που εμπλέκονται στη διαχείριση των νεοσύστατων επιχειρήσεων για να τα στηρίξουν στην απόκτηση ικανοτήτων για να γίνουν «Διευθυντές Χρηματοοικονομικής Αειφορίας». Το μάθημα FCT θα είναι ένα πρακτικό μάθημα κατάρτισης με τις ενότητες του να απευθύνονται άμεσα στα μαθησιακά αποτελέσματα του Διευθυντή Χρηματοοικονομικής Αειφορίας για την έναρξη του προφίλ ECVET.

Η Χρηματοοικονομική Στρατηγική Genie

Η «Χρηματοοικονομική Στρατηγική Genie» θα αναπτύξει εξατομικευμένες διαδρομές κατάρτισης μέσω της δοκιμής της γνώσης των νεοσύστατων επιχειρήσεων σχετικά με τις βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες και τις αποδεδειγμένες πρακτικές ΤΠΕ. Αυτό θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε εξατομικευμένες δραστηριότητες κατάρτισης αποτελούμενες από φάσεις. Το Genie θα έχει έτσι μια διαδραστική και σταδιακή προσέγγιση που θα ευνοεί τα κίνητρα και την περιέργεια των χρηστών, αποφεύγοντας την προσέγγιση παραδοσιακής εκπαίδευσης.

Η λειτουργία Διατήρησης Δεξιοτήτων

Για να ολοκληρώσετε την εκπαίδευση, είναι απαραίτητο να καλύψετε και τη λειτουργία διατήρησης δεξιοτήτων. Όλοι οι εκπαιδευόμενοι που έχουν λάβει την κατάρτιση θα επιστρέψουν στο χώρο εργασίας τους και θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν τις νέες δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Οι επιδόσεις κάθε μαθητευόμενου στο χώρο εργασίας υπό πραγματικές συνθήκες θα πρέπει να καταγράφονται και να χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των μελλοντικών εκδόσεων του προγράμματος κατάρτισης. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογήσουν την απόδοσή τους και επίσης να ανακεφαλαιώσουν τα πράγματα που είχαν μάθει προηγουμένως. Αυτό είναι το σημείο όπου εμπλέκεται το μάθημα διατήρησης δεξιοτήτων, για να ολοκληρωθεί η προσφορά και να διευκολυνθεί η βιωσιμότητα του προγράμματος κατάρτισης μέσω της συνεχούς βελτίωσης.

Αντίκτυπος

Το B-CAPP θα υποστηρίξει την κατάρτιση και τη βελτίωση των δεξιοτήτων των ομάδων-στόχων. Στο τέλος του έργου τα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν:

  1. Ένα σύνολο δεξιοτήτων και μαθησιακών αποτελεσμάτων για το προφίλ του ECVET του Διευθυντή Χρηματοοικονομικής Αειφορίας
  2. Ένα σπονδυλωτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (μάθημα FCT) για εκπαιδευτές χρησιμοποιούμενο τόσο στην τάξη όσο και με ηλεκτρονική μάθηση, υποστηριζόμενο από τη λειτουργικότητα διατήρησης δεξιοτήτων
  3. Η χρηματοοικονομική στρατηγική Genie διευκολύνει την εξατομικευμένη πρακτική εκπαίδευση σχετικά με την υιοθέτηση αποδεδειγμένων πρακτικών για τη δημοσιονομική διαχείριση και την υιοθέτηση διαδικασιών και εργαλείων ΤΠΕ
  4. Μια υπηρεσία διατήρησης δεξιοτήτων που διευκολύνεται από ένα νέο μαθησιακό περιβάλλον (B-CAPP LME) που συμπληρώνει την πρόσβαση του B-CAPP σε ποιοτική κατάρτιση ΕΕΚ μέσω της οικονομικής διαχείρισης και της υιοθέτησης των ΤΠΕ από νεοσύστατες επιχειρήσεις.
  5. Ακαδημία B-CAPP ως ένα πρώτο βήμα για τη διατήρηση του προγράμματος κατάρτισης μετά την περίοδο χρηματοδότησης